ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental impact assessment) یک ابزار طراحی شده جهت شناسایی و پیش بینی پیامد های یک پروژه بر محیط زیست، سلامت، بهداشت و رفاه جوامع می باشد. تهیه گزارش EIA برای پروژه های دفن زباله و مواد زاید جامد نیز همانند سایر طرح های توسعه ضروری است.
به این منظور، شرایط زیست محیطی محدوه مطالعاتی پروژه از جمله جنس خاک، فاصله از گسل، مراکز مسکونی، سطح سفره آبهای زیر زمینی، فاصله از رودخانه، جهت و سرعت باد غالب، شیب و ارتفاع منطقه مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و شناخت از وضعیت موجود جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی از روش ماتریس سریع استفاده میشود؛ بدین ترتیب اثرات زیست محیطی طرح در هریک از مراحل ساختمانی و بهره برداری و مجموع این دو مرحله با گزینه عدم اجرای طرح(وضعیت فعلی) به صورت کمی مورد مقایسه قرار میگیرد.

شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه