خدمات بهداشت حرفه‌ای

 1. اندازه‌گیری عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار:
  1. اندازه‌گیری صدا
  2. اندازه‌گیری روشنائی و درخشندگی
  3. اندازه‌گیری ارتعاش
  4. اندازه‌گیری شاخص گرماییWBGT
  5. اندازه‌گیری (UV , IR)
  6. اندازه‌گیری میدانهای الکتریکی – میدان‌های الکترومغناطیسی
 2. اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور شیمیائی محیط کار:
  1. اندازه‌گیری گازها و بخارات
  2. اندازه‌گیری ذرات معلق محیطی و فردی
  3. اندازه‌گیری فیوم‌ها، میست‌ها و …
 3. اندازه‌گیری عوامل بیولوژیک محیط کار:
  1. ویروسها، باکتریها، کپکها و مخمر‌ها
 4. ارزیابی ریسک بهداشتی محیط کار
 5. مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)
 6. ارزیابی و طراحی سیستم‌های تهویه صنعتی
 7. اندازه‌گیری شاخص‌های ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی شرکت‌ها (شاخصهای پرواکتیو، پسیو و بینابینی)