برنامه عملیاتی پسماند های صنعتی و ویژه

اهداف: تدوین برنامه عملیاتی پسماند در راستای حفاظت از محیط زیست و بهبود وضعیت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و همچنین اجرای قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی مربوطه اجرا می‌شود که اهداف عمده آن عبارتند از شناسائی پسماندهای حاصل از فرآیندهای تولیدی و طبقه‌بندی آنها جهت برنامه‌ریزی و اجرای مراحل کمینه‌سازی، کاهش خطرات حاصل از تولید پسماندهای ویژه، امکان بازیافت پسماندهای صنعتی و انجام امور آموزشی به پرسنل در خصوص نحوه تعامل با پسماندها و کاهش خطرات ناشی از پسماندها

ضرورتها: پاسخگوئی به ماده 12 از آیین نامه قانون مدیریت پسماندها و محاسبه میزان نیم در هزار فروش واحد و هزینه‌های اقدامات در نظر گرفته شده در قانون، عطف به ماده 7 قانون مدیریت پسماند که مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود و ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند که تولیدکنندگان پسماندهای ویژه را ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها کرده و آنها را ملزم به ارائه فرم‌های اظهارنامه پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود به سازمان می‌نماید.