راهبری سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری

بدون شک دستیابی به پساب خروجی استاندارد نیازمند بهره برداری و نگهداری اصولی و فنی از سیستم های فاضلاب در حال کار می باشد.متأسفانه در کشورهای در حال توسعه به این مرحله که نقش تعیین کننده ای در کیفیت نتایج و خروجی های سیستم های فاضلاب دارد توجه چندانی نشده و منجر به ازکارافتادگیهای زود هنگام تجهیزات سیستم و افزایش هزینه های راهبری می گردد. در این راستا شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژه با به کارگیری کارشناسان مجرب نگهداری مناسب سیستم های RO و تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری را بر عهده می گیرد.