حذف طعم و بوی آب و پساب

با توجه حس زیبایی شناختی و همینطور کسب رضایت مندی مصرف کننده، تهیه آب شرب بدون طعم و بوی محسوس و همچنین جذف بوی نامطبوی پساب در طی فرآیند تصفیه و همچنین در مرحله تزریق به محیط پذیرنده از ضروریات می باشد. شرکت خرّم زیست پژوه با تکنولوژی و تخصص انحصاری توانایی حذف کامل عوامل ایجاد کننده طعم و بو را در خروجی واحد های تصفیه آب شرب و همچنین پساب خروجی از واحد های تصفیه را دارد.

واحد های مورد نظر:

1- تصفیه خانه های آب شرب

2- پروش ماهی

3- تصفیه خانه های فاضلاب شهری

4- خروجی تانک های ذخیره آب شرب صنایع

و …..