گام اول برای بهره برداری و بهره وری درست از منابع زیست محیطی، بشر نیازمند شناخت هرچه بیشتر این منابع، تفکیک وطبقه بندی آن‌ها بوده است. به‌طور اساسی نمیتوان بدون اطلاعات مربوط به شناسایی منابع (خواه اکولوژیکی و خواه اقتصادی- اجتماعی) فرایند برنامه ریزی استفاده متناسب از سرزمین یا به اصطلاح “آمایش سرزمین” را مهیا ساخت.

موارد کاربرد GIS در حوزه فعالیت زیست محیطی فراوان است که از جمله می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد:

-تعیین اثرات زیست محیطی در مقیاسی وسیع
– تعیین موقعیت فعلی، مدل پراکنش، الگوی مصرف یا بهره‌برداری و شرایط آتی یک منبع طبیعی یا یک پدیده انسان‌ساخت
– ابزاری مفید در تعیین مسیر بهینه جهت تردد ماشین آلات جمع آوری پسماند شهری و صنعتی

  • – تعیین نقاط مناسب برای جانمایی ظروف جمع آوری پسماند
    – ارزیابی آثار توسعه و کنترل پیامدهای زیست محیطی پروژه‌های مختلف عمرانی، غیرعمرانی و مدیریتی.

شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه با متخصصین مجرب در این زمینه آمادگی همکاری با کارفرمایان محترم را دارد.