طراحی و اجرای تهویه صنعتی

امروزه استفاده از سیستم های تهویه در صنایع یکی از ملزومات می باشد که توجه به اجرای صحیح و کارآمد این سیستم ها ضروری می باشد.

1- تهویه ترقیقی dilution ventilation

تهویه ترقیقی، با استفاده از فن های محوری انجام می شود که با روش های ذیل این فرایند را انجام میدهیم،

1-  فن های دمشی ۲- فن های مکشی ۳- فن های دمشی- مکشی

۲- تهویه موضعی local ventilation

تهویه موضعی، ما به وسیله انواع هود هوای آلوده را از منبع آلودگی جمع آوری کرده و به بیرون انتقال میدهیم و در صورت نیاز هوای آلوده تصویه می گردد.