شرکت خرم زیست پژوه افتخار دارد تا با شهرداری ها و کارفرمایان محترم  در امر طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی پسماند های شهری و صنعتی طی مراحل زیر همکاری نماید:

1- مطالعات پایه

2-طرح دفن بهداشتی پسماندهای شهری و صنعتی

3- طراحی محل دفن بهداشتی و سیستم جمع آوری

4- تعیین هزینه های اجرای طرح

5- تهیه نقشه های مورد نظر

6- طرح تفکیک از مبدا و بازیافت پسماند ها