مدیریت محیط زیستEMP

برنامه مدیریت محیط زیست EMP که امروز در بسياري از طرح هاي توسعه اي به اجرا در مي آید، يکي از قوي ترین ابزارها در اجراي راهکارهای کاهش اثرات سوء مي­باشد. ابزارهای جديدي مانند ارزیابی چرخه حيات، تحلیل گردش مواد، اکوبالانسها و … که محصولات، خدمات، فرايندها و فعالیتهای توسعه را در بر مي گيرند، خواستگاهي براي بنيان يک سیستم مدیریت زیست­ محيطي(EMP) مي باشند.

برنامه مدیریت محیط زیست(emp) به کاهش اثرات ناسازگار یک پروژه و اطمینان از نگهداری کیفیت کنونی محیط زیست کمک خواهد کرد.