مدیریت پسماند

امروزه موضوع مدیریت پسماند و یا فراتر از آن مدیریت چرخه مواد جهت به حداقل رساندن اثرات منفی آنها بر محیط زیست و سلامت بشر یکی از محور های اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است. شرط دستیابی به این مهم  داشتن دانش کافی در این راستا می باشد تا بتوان سناریو های مناسب و موثر در بحث مدیریت پسماند طراحی نمود.

لذا شرکت مهندسی مشاوران خرّم زیست پژوه با داشتن دانش و تجربه در این امر، توانایی همکاری با ارگان ها و صنایع را در حوزه مدیریت انواع پسماند های شهری،  صنعتی و بیمارستانی را دارد.