مطالعه طرح جامع مدیریت پسماندهای صنعتی

با توجه به اهداف و ضرورت های طرح جامع مدیریت پسماندهای صنعتی برای تهیه طرح جامع و کارآمد مدیریت پسماند در صنایع ابتدا باید وضعیت موجود گارگاهی و تولیدی، وضعیت موجود پسماندها و نحوه مدیریت آن ها و داده های آماری موثق که بیانگر سیمای واقعی است به همراه توانمندی های آن منطقه مشخص گردد و با توجه به آن امکان سنجی و ارایه گزینه های مناسب مدیریت پسماندهای صنعتی آن منطقه بر اساس توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ارایه و سپس بر اساس اولويت‌بندي‌، نقش‌پذيري وقابليت‌سنجي هر يك از مناطق بهترین گزینه ها و راهکارهای مناسب اجرایی انتخاب و در آخر برنامه های اجرایی زمان بندی شده برای نیل به اهداف استراتژیک مدیریت پسماندهای صنعتی تهیه و تدوین گردد.

شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه با تیم تخصصی خود در این زمینه آمادگی خود را برای همکاری با کارفرمایان محترم اعلام میدارد.