اهمیت و ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت پسماند

تجربه نشان داده است كه بدون داشتن يك طرح جامع برای مدیریت پسماند، انجام هرگونه اقدام براي كنترل پسماندها زودگذر و مقطعي بوده و اثر بخشي لازم را در بلند مدت نخواهد داشت در ضمن اين اقدامات مي تواند با تغيير مديريت ها و بالطبع تغيير سليقه‌ها دستخوش تغييرات عمده‌اي شده و نهايتاً عقيم بماند.طرح جامع مديريت پسماندبه دليل این كه همه ابعاد سيستم مديريت پسماندها در درون منطقه راموردبررسي قرارميدهد،بالادستترين سندی است كه در زمينه مديريت پسماندهاي هرمنطقه تهيه ميشود و در واقع الگویی است براي تصميم گيري وسياستگذاري اصولی و مناسب درزمينه مديريت پسماندها.

جهت مشاوره در این امر با مهندسین مشاور خرم زیست پژوه تماس حاصل فرمایید.