مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری و صنعتی

مکان یابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت پسماند، در مناطق با رشد زیاد است. به علت پیچیدگی سیستم های مدیریت پسماند، انتخاب مکان مناسب برای استقرار محل دفن نیازمند بررسی راه حل های پیشنهادی متعدد و معیارهای ارزیابی مختلف است. شرکت مهندسین مشاور خرم زیست پژوه با بکارگیری نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و پیشرفته ترین روشها این فرآیند را برای بدست آوردن مناطق مناسب برای دفن زباله شهری و صنعتی به انجام میرساند.